عقايدي كه باعث مي شوند ما روي خوش زندگي را تجربه نكنيم

مهرطلبی

عقايدي كه باعث مي شوند ما روي خوش زندگي را تجربه نكنيم و بايد كه از خودمون دورشون كنيم :

١-من حتما بايد كارها را به خوبي انجام دهم تا مورد تاييد ديگران قرار بگيرم و در غير اينصورت فرد بي عرضه و بي ارزشي هستم .

٢-ديگران بايد هميشه با من با ملاحظه و مهربان و عاشقانه و عادلانه رفتار كنند مگرنه ملعون و فاسد هستند.

٣-شرايط زندگي من بايد راحت باشد تا بدون هيچ زحمتي به خواسته هايم برسم مگرنه تحمل ندارم و زندگيم خوب نيست .

به جايش بگوييم :

١- حتي اگر من در انجام امور مشكلي داشته باشم و مورد تاييد نباشم ارزشمند هستم .

٢-ديگران با توجه به شرايط زندگي و موقعيت هاي درونيشون با من ارتباط برقرار مي كنند و برخورد نامناسب آنها ربطي به شخصيت و ارزشمندي من ندارد و دليلي ندارد كه آدمهاي خوبي نباشند .

آنها فقط با من متفاوتند .

٣- در دل سختيها و مشكلات درسهايي براي رشد و آگاهي من نهفته است و من انسان قدرتمندي هستم كه مي توانم آنها را موهبتي فرض كنم و در دل آنها رشد كنم .

دکتر نیلوفر اله وردی